ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜEΝΩΝ

Προοίμιο

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών / χρηστών / μελών (εφ' εξής "χρήστες") από τη Phaistos Networks A.E. με έδρα τις Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης (25ης Μαρτίου 76, ΤΚ: 70400), ΑΦΜ 099302899, Δ.Ο.Υ. Μοιρών, email: contact@phaistosnetworks.gr, (ιδιοκτήτρια, δημιουργό και δικαιούχο όλων των δικαιωμάτων της δικτυακής πύλης Pathfinder.gr), κατά την εγγραφή τους ή κατά διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού τόπου www.pathfinder.gr.

Οι όροι και οι εγγυήσεις της παρούσας δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των χρηστών του Pathfinder.gr και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία της Phaistos Networks A.E.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Phaistos Networks A.E δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Pathfinder.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων της παρούσας.

Κορυφή

Πολιτική τήρησης αρχείου προσωπικών δεδομένων

Με την επιφύλαξη των αναφερομένων παρακάτω για τη χρήση cookies, επισημαίνεται, ότι κατ' αρχήν η επίσκεψη και περιήγηση στις σελίδες του Pathfinder.gr δεν προϋποθέτει να δοθεί καμία απολύτως προσωπική πληροφορία από τον χρήστη. Σε περίπτωση, που ο χρήστης επιλέξει να δημιουργήσει λογαριασμό μέλους στο Pathfinder.gr, κατά την εγγραφή για τη δημιουργία λογαριασμού θα ζητηθούν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως: Όνομα, Επώνυμο, Χώρα, Νομός, Πόλη, Φύλο, Ημερομηνία γέννησης, Απασχόληση, Επίπεδο μόρφωσης, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κ.α.

Εναλλακτικά ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει λογαριασμό μέλους στο Pathfinder.gr εφόσον διαθέτει λογαριασμό σε οποιαδήποτε από τις εξής διαδικτυακές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Google & Twitter. Αφού εγγραφεί (με τα στοιχεία οποιουδήποτε εκ των προαναφερομένων λογαριασμών, δηλ email/password), χωρίς υποχρέωση να δηλώσει κανένα επιπλέον προσωπικό του στοιχείο, το Pathfinder.gr, μέσω των λειτουργιών, που παρέχει η αντίστοιχη ειδική εφαρμογή (Facebook / Google / Twitter oAuth) θα λαμβάνει γνώση και θα τηρεί μόνον το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που έχει δηλώσει, κατά την εγγραφή του στην αντίστοιχη προαναφερόμενη υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης.

Το Pathfinder.gr ακολουθεί απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που δηλώνονται στις ανωτέρω περιπτώσεις, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ' οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την:

 • εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει το Pathfinder.gr στους χρήστες του,
 • ενημερωτική υποστήριξη των χρηστών,
 • επιλογή του περιεχομένου που προσφέρεται στους χρήστες, ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις,
 • ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των χρηστών σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω του Pathfinder.gr,
 • ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων,
 • εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του site.

Ειδικά για την αποστολή ενημερωτικών e-mails, στην ηλεκτρονική διεύθυνση, που έχει δηλωθεί, το Pathfinder.gr θα προβεί σε αυτή (αποστολή) εφόσον ο χρήστης έχει ειδικώς δηλώσει τη συγκατάθεσή του και έχει επιβεβαιωθεί η γνησιότητα της δήλωσης αυτής από το Pathfinder.gr. Πρόσβαση στο περιεχόμενο της δήλωσης συγκατάθεσης και δυνατότητα ανάκλησης οποτεδήποτε της δοθείσας συγκατάθεσης, περιέχεται σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που θα αποστέλλει το Pathfinder.gr, στο πλαίσιο του παρόντος. Αντίστοιχη δυνατότητα ανάκλησης της δοθείσας δήλωσης συγκατάθεσης, μπορεί να βρει ο χρήστης σε οικεία θέση της ιστοσελίδας.

Κατ' εξαίρεση το Pathfinder.gr δύναται να γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών του στις εξής περιπτώσεις:

 • Έχει τη ρητή συγκατάθεση χρηστών για τη καθοιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων
 • Η δημοσιοποίηση γίνεται προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται το Pathfinder.gr και μόνο μέχρι του βαθμού που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας από το Pathfinder.gr.
 • Εάν απαιτηθεί από τον νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή

Σε κάθε περίπτωση το Pathfinder.gr ενημερώνει τους χρήστες του για την ύπαρξη των δικαιωμάτων πρόσβασης και εναντίωσης που έχουν σύμφωνα με τα άρθρα 12 & 13 του Ν. 2472/97.

Κορυφή

Διόρθωση - Διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων

Το Pathfinder.gr παρέχει στους χρήστες του τη δυνατότητα να διαγράψουν οποτεδήποτε τα προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες, να τα διορθώσουν / επικαιροποιήσουν ή ακόμα και απλώς να αδρανοποιήσουν τον λογαριασμό μέλους, που έχουν δημιουργήσει, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική υπηρεσία του Pathfinder.gr.

Κορυφή

Cookies

Το Pathfinder.gr χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και των σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία σε μορφή .txt που αποστέλλονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή κάθε χρήστη. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του διακομιστή που χρησιμοποιεί κάθε χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και άλλες πληροφορίες τέτοιου είδους.

Τα cookies δε χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για την καταγραφή προσωπικών δεδομένων του χρήστη ούτε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή του ούτε βεβαίως προκαλούν οποιαδήποτε βλάβη στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και συσκευές των χρηστών. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη στις υπηρεσίες του Pathfinder.gr.

Τα cookies ταξινομούνται τυπικά σε cookies περιόδου λειτουργίας (cookies λειτουργικότητας) και σε μόνιμα cookies. Τα cookies περιόδου λειτουργίας δεν παραμένουν στον υπολογιστή του χρήστη μετά την έξοδο από την τοποθεσία web ή αφού κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης. Τα μόνιμα cookies είναι αυτά που παραμένουν στον υπολογιστή του χρήστη. Αυτό επιτρέπει στις διάφορες ιστοσελίδες να αναγνωρίσουν τον υπολογιστή, όταν ξαναανοίξει ο χρήστης τον πλοηγό ίντερνετ, ούτως ώστε η πλοήγησή του να είναι όσο το δυνατό πιο εύκολη. Τα μόνιμα cookies μπορούν να διαγραφούν από τον ίδιο το χρήστη.

Τα cookies χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους λόγους ενδεικτικά:

 • Για την παροχή προς τους χρήστες πρόσβασης στις προσωπικές τους υπηρεσίες, μέσω εισόδου στο λογαριασμό τους (login)
 • Για την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών στους χρήστες (π.χ. MyClubs, MyProfile, MyWishList κλπ)
 • Για στατιστικούς λόγους και για την καταγραφή γενικών στοιχείων επισκεψιμότητας.
 • Για την διενέργεια ερευνών, ώστε να βελτιώνεται το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του www.pathfinder.gr και για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές.
 • Για την τεχνικά εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και σελίδων του Pathfnder.
 • Για λόγους marketing (μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων στην ιστοσελίδα, για την παρουσίαση και λειτουργία διαφημιστικών μηνυμάτων) και για την εμφάνιση πληροφοριών στους χρήστες με βάση τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις τους από προηγούμενες επισκέψεις τους στο Pathfinder.

Tα περισσότερα προγράμματα περιήγησης / φυλλομετρητές (browsers) αποδέχονται την αποστολή cookies από προεπιλογή. Ο χρήστης ενημερώνεται για τη χρήση των cookies στις υπηρεσίες του Pathfinder και μπορεί να ρυθμίσει τον φυλλομετρητή του να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση ή να αποδέχεται επιλεκτικά ορισμένα cookies.

Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει επιλέξει να μην δέχεται cookies ή ορισμένα από αυτά για την αναγνώρισή του, για τεχνικούς λόγους ορισμένες δυνατότητες που παρέχονται στις σελίδες του Pathfinder ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ενώ ορισμένες σελίδες μπορεί να μην εμφανίζονται σωστά και μεταξύ άλλων ο χρήστης δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό του και στις εν γένει προσωπικές υπηρεσίες (όπου απαιτείται να γίνεται login).

Το Pathfinder.gr χρησιμοποιεί για τη διαχείριση, διανομή και παρακολούθηση των διαφημιστικών του καμπανιών την πλατφόρμα ADMAN™, την οποία έχει δημιουργήσει η Phaistos Networks AE καθώς και δικτυακές πλατφόρμες (adservers) τρίτων εταιρειών. Τόσο η πλατφόρμα ADMAN™ όσο και οι δικτυακές πλατφόρμες άλλων εταιρειών χρησιμοποιούν για την εύρυθμη λειτουργία τους τη μέθοδο των cookies, τα οποία χρησιμοποιούνται πρωταρχικώς για την ορθή λειτουργία των υπηρεσιών που προσφέρουν, ορισμένες εξ αυτών ενδέχεται όμως να χρησιμοποιούν cookies και για την παροχή συμπεριφορικής διαφήμισης. Ας σημειωθεί ότι και τα συγκεκριμένα cookies δεν συλλέγουν τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη ο οποίος παραμένει πάντα ανώνυμος. Η χρήση cookies από adservers συνεργαζόμενων εταιρειών υπόκειται στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων των εταιρειών αυτών. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την ενημέρωσή σας σχετικά με την διαγραφή των Cookies της πλατφόρμας ADMAN™, που πιθανόν έχουν ήδη αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας, την αποτροπή ή τον περιορισμό της τοποθέτησης Cookies μελλοντικά στον υπολογιστή σας αλλά και για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του προγράμματος πλοήγησης (browser) του υπολογιστή σας (Internet Explorer, Safari, Chrome, Firefox, Netscape Navigator κλπ), ώστε να αποτρέψετε γενικότερα την τοποθέτηση Cookies, παρακαλούμε επισκεφτείτε την παρακάτω διεύθυνση: http://www.adman.gr/privacy.

Επιπλέον, εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τη δυνατότητα αποτροπής της τοποθέτησης cookies από τους adservers των συνεργαζόμενων με το Pathfinder.gr εταιρειών (εάν παρέχεται αυτή η δυνατότητα), παρακαλούμε επισκεφθείτε τις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Στην ιστοσελίδα http://networkadvertising.org/choices μπορείτε να ενημερωθείτε για τη συμπεριφορική διαφήμιση καθώς και για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να εξαιρεθείτε από την προβολή τέτοιων διαφημίσεων.

Κορυφή

Διαφήμιση

Οι χρήστες που ενδιαφέρονται να διαφημιστούν στο Pathfinder.gr, προκειμένου να λάβουν όλες τις απαραίτητες γι' αυτό πληροφορίες θα πρέπει να συμπληρώσουν στη σχετική αίτηση τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Επιχείρησης - Τηλέφωνο - E-mail - URL (Ηλεκτρονική διεύθυνση της προς διαφήμιση ιστοσελίδας).

Το Pathfinder.gr δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι του κατά τις συναλλαγές τους με τους επισκέπτες των υπηρεσιών / σελίδων τους.

Κορυφή

Ψηφοφορίες

Για τη συμμετοχή των χρηστών σε ψηφοφορία που διενεργείται από το Pathfinder.gr δεν ζητούνται προσωπικά στοιχεία. Η ψήφος του χρήστη καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη θέση της κοινής γνώμης πάνω σε ορισμένο ζήτημα.

Κορυφή

"Δεσμοί" (Links) προς άλλα sites

Το Pathfinder.gr περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites), οι οποίοι ασφαλώς δεν ελέγχονται από το Pathfinder.gr αλλά από τους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το Pathfinder.gr για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τους οποίους οι τρίτοι δικτυακοί τόποι (και οι ιδιοκτήτες / διαχειριστές) ακολουθούν ή εφαρμόζουν.

Κορυφή

IP Addresses

H διεύθυνση IP καθορίζεται από τον παροχέα της σύνδεσης (Internet Provider) μέσω της οποίας ο Η/Υ του χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, επομένως και στις σελίδες του Pathfinder.gr. Η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους και για λόγους ασφαλείας των συστημάτων του Pathfinder (server, data base, δικτύου κ.α ) και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Η διεύθυνση IP πρόσβασης του χρήστη στις σελίδες του Pathfinder.gr δύναται να γνωστοποιηθεί, εφόσον ζητηθεί -τηρουμένης της κατά Νόμον προβλεπόμενης διαδικασίας- από τις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές ή άλλες κρατικές αρχές.

Κορυφή

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του Ρathfinder.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το Ν. 3471/2006 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει τροποποίηση του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση το Ρathfinder.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών.

Κορυφή

Η χρήση των υπηρεσιών του Pathfinder.gr συνεπάγεται και από αυτήν τεκμαίρεται η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος.